• Aq gün ağartar, qara gün qaraltar. (2006 клт)

    Ak gün ağartır, kara gün karartır.