• Artıq atı maqtalmaq bir-birde talaysızlıq. (2006 клт)

    Fazla övülmek bazen talihsizlik (doğurur).